Een gedurfd plan voor betaalbaar wonen

Actie St. Niklaas op 23 mei.

stniklaas.png
stniklaas2.png

De hoorzitting

… woord voor woord

Het Vlaams parlement heeft een woordelijk verslag van de hoorzitting opgesteld. Dat kan je lhier downloaden: vlaamsparlement.pdf

…in de pers

Klik hier voor de persberichten en -artikels over de hoorzitting van 8 januari.

… in beeld

hoorzitting1.jpg
hoorzitting2.jpg

De foto's werden gemaakt door de Gentse fotograaf Jan Lietaert. Meer foto's van de hoorzitting kan je hier vinden.

Regering belooft 45.000 sociale woningen maar voorziet geen budgetten

Op 8 januari werden de indieners van het verzoekschrift voor meer betaalbare woningen gehoord in de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement. In aanwezigheid van een vijftigtal actievoerders luisterden de commissieleden naar de indieners. Die stelden dat de situatie op de woonmarkt een grote sociale crisis inhoudt. Er staan 75.000 mensen in Vlaanderen op een wachtlijst voor een sociale woning. Die moeten nu op de privémarkt huren. Daar betaalt iemand met een vervangingsinkomen of minimumpensioen al gauw 60 % van zijn inkomen aan huur.

Het reële inkomen van huurders na aftrek van de woonkosten is sinds 1992 gedaald. De situatie op de woonmarkt is vandaag hiermee één van de belangrijkste oorzaken van verarming in Vlaanderen. 11% van de bevolking is arm. Na aftrek van de woonkosten is 13,2 % van de bevolking arm (Ruimte en Planning 2008 nr 2, p. 13). 31 % van de mensen in armoede wonen in een slechte woning.

Men legt mensen steeds meer normen op voor ze toegang krijgen tot de (wachtlijst voor) sociale woningen zoals Nederlands leren, werk hebben…..maar mensen in armoede melden dat het niet makkelijk is om te studeren, werk te zoeken en te houden als men in een slechte woning woont en zich zorgen maakt over hoe de huur en de gasrekening te betalen. Door de mensen met een laag inkomen niet van een betaalbare kwaliteitsvolle woning te voorzien duwt men mensen in een vicieuze armoedecirkel.

Volgens Actiebetaalbaarwonen moeten mensen eerst voorzien worden van een betaalbare woning voor er voorwaarden kunnen gesteld worden. Betaalbaar wonen is een grondrecht. Dat recht wordt vandaag in België niet voldaan.De meer dan 15.000 handtekeningen die Actiebetaalbaarwonen verzamelde tonen aan dat er een groot sociaal draagvlak is voor meer sociale woningen. Ook talrijke eigenaars-bewoners tekenden het verzoekschrift. Zij maken zich ook zorgen over de stijgende woonkosten, is het niet voor hen, dan voor hun kinderen.

De Vlaamse regering beloofde in september 2008 werk te maken van 45.000 sociale huurwoningen tegen 2020. Dit betekent dat er vanaf dit jaar 4090 woningen per jaar moeten bijkomen. Tussen 2000 en 2007 werden er volgens de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 6530 huurwoningen gebouwd. Dit is gemiddeld (gedeeld door 6) 1088 per jaar. In 2007 werden er 1443 sociale huurwoningen gebouwd en werken er 289 verkocht. Er kwamen in 2007 dus 1155 sociale huurwoningen bij. Aan dit ritme doet de overheid er 38 jaar over om de beloofde 45.000 te bereiken en zijn we dus in 2047. In de begroting voor 2009 werd er 27 miljoen extra voorzien “voor de versnelling van de bouw van sociale huur- en koopwoningen” (Vlaamse begroting p. 42 D/2008/3241/254 zie bijlage). Volgens de schatting van Actiebetaalbaarwonen kan men met dit bedrag ongeveer 225 woningen bouwen. Het is voor Actiebetaalbaarwonen dan ook duidelijk dat de regering niet van plan is nog maar een begin te maken met haar beloftes.

Op de vraag waarom de regering beloftes doet maar zichzelf niet de middelen geeft om er werk van te maken, kreeg Actiebetaalbaarwonen geen antwoord van
de aanwezige verkozenen van de meerderheidspartijen. Actiebetaalbaarwonen beraadt zich over verdere acties en zal er alles aan doen om deze diepe sociale crisis in de aandacht te houden, tot er grondige oplossingen komen.

Actie 8 oktober

8oktober.jpg

(foto: Jan Lietaert)

Zoals jullie op de foto en aan het Belgapersbericht (Belga-artikel.doc) kunnen zien hebben een vijftigtal mensen de 15.000 handtekeningen succesvol afgeven aan het Vlaams Parlement. Else De Wachter, Mieke Vogels en Eloi Glorieux waren present om als parlementairen de handtekeningen in ontvangst te nemen, samen met de
bevoegde ambtenaar.

We haalden met onze actie ook Radio 1 en het nieuws van AVS. Fotograaf Jan Lietaert maakte tijdens de een ontroerend beeldverslag dat je hier kan bekijken.

BEHOORLIJKE EN BETAALBARE HUURWONINGEN, NÚ!

De aanslepende communautaire crisis, gevolgd door de wereldwijde crisis in de financiële sector, zorgt ervoor dat de toegang van mensen tot basisbehoeften op de achtergrond verzeilen én op de lange baan geparkeerd. Een van de basisrechten die Vlaanderen, ondanks zijn begrotingsoverschotten, niet realiseert, is het recht op behoorlijk wonen.

Lees de rest van het opinieartikel hier: opinie8oktober.doc

De 15.000 zijn binnen!!!

De 15.000 handtekeningen voor het verzoekschrift zijn binnen. We zijn dus klaar om het verzoekschrift voor een serieus debat over de woonproblematiek in te dienen bij het Vlaans Parlement.

Eindelijk concrete stappen vooruit?

De Vlaamse regering besliste om vanaf 2009 de inspanningen voor het bouwen van sociale woningen te verdubbelen (klik hier voor een krantenartikel met commentaar van de minister). Dit is een belangrijke beslissing die een eerste stap betekent in het zoeken naar oplossingen voor de wooncrisis.

Als deze beslissing wordt uitgevoerd betekent dit dat in Vlaanderen in 2020 7,5 procent van de woningen sociaal zullen verhuurd worden. Dit is nog steeds beduidend minder dan het percentage sociale woningen in de ons omringende landen dat variëert van 16% (o.a. Duitsland, Frankrijk) tot 35%
(Nederland). Als men 3000 woningen per jaar zal bijbouwen zet men een grote stap vooruit in vergelijking met de inspanningen van de tachtiger en negentiger jaren en de jaren van het nieuwe millenium, maar blijft men onder de inspanningen die tussen 1950 en 1982 werden geleverd.

De verschillende bewegingen actief rond betaalbaar wonen zullen de vinger op de pols moeten houden. Zij zullen ervoor moeten zorgen dat de beloftes nagekomen worden en de inspanningen de komende jaren nog zullen toenemen. Verder moeten ze verhinderen dat via de publiek-private samenwerking de
budgetten hoger en de kwaliteit minder wordt.

En vemits velen niet in een sociale woning terecht kunnen moeten er dringend maatregelen genomen worden om huren op de privé-markt menswaardig en betaalbaar te maken.

Voor een gedurfde sociale huisvestingspolitiek. Teken het verzoekschrift.

Iedereen klaagt erover: wonen is te duur geworden.

cartoon.jpg

Samen kunnen we er ook iets aan doen. Er moeten voldoende goede en betaalbare woningen komen om de prijsstijgingen te stoppen. Vlaanderen kan helpen door het bouwen van voldoende sociale woningen mogelijk te maken.

Wij dienden hierover een verzoekschrift in bij het Vlaamse parlement en vroegen en kregen ook een hoorzitting met alle betrokkenen: grote steden, huisvestingsmaatschappijen, sociale organisaties, .

Wil je helpen?

Wil je helpen? Kom dan mee naar de hoorzitting op 8 januari en meld je aan bij actiebetaalbaarwonen op facebook.

Het verzoekschrift: verzoekschrift.doc

Wie zijn wij

Wij zijn een groep mensen die allergisch zijn voor onrecht. De stijgende kosten voor huisvesting zijn vandaag een van de belangrijkste oorzaken van toenemende armoede in België. Wij vinden dan ook dat iedereen die zich bekommert om gelijke rechten en een menswaardig bestaan voor iedereen, moet opkomen voor een betaalbare woning voor iedereen. Wij zijn geen specialisten of professionelen. Wij willen in de eerste plaats het recht op een betaalbare woning veel hoger op de politieke agenda krijgen, door mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen en aan te zetten tot actie.

Doe mee

Wil je mee helpen met het ophalen van handtekeningen voor het verzoekschrift?
Wil je graag een spreker uitnodigen om over het verzoekschrift te komen spreken voor je vereniging, hobbyclub, ….
Stuur een mailtje naar anke.hintjens_at_gmail.com (vervang _at_ door @) of karim.zahidi_at_ua.ac.be (vervang _at_ door @).

Hier alvast een greep uit de lijst van individuele (!) ondertekenaars:

Christophe Peeters (schepen van Financiën, Facility Management & Sport, OpenVLD), Karin Temmerman (schepen Wonen en Mobiliteit, Gent, SPa), Martine De Regge (schepen Stadswoningen en Openbare Werken, Gent, SPa), Frank Beke (ex-burgemeester Gent), Daniel Termont (Burgemeester Gent, SPa), Jenny Walry (onafhankelijke kandidaat Groen! Gent), Chhovy Lok (Groen! Gent), Paul Pataer (Groen, eresenator), Ludo De Brabander (onafhankelijk kandidaat Groen!), Frank De Jockheere (onafhankelijk kandidaat Groen!), Reginald Moreels (Cd&V), Monica Van Kerrebroeck (zuster Monica, gemeenteraadslid Gent, Cd&V), Anne Martens (gemeenteraadslid Gent, Cd&V), Roel Deseyn (federaal volksvertegenwoordiger CD&V), Dirk Verhofstadt, Jef Sleeckx (oud-volksvertegenwoordiger), Thomas Weyts (SAP), Jan Roegiers (volksvertegenwoordiger Spirit), Tom De Meester (pvda), Mieke Vogels (voorzitter Groen), Herman Balthazar (ex-gouverneur Oost-Vlaanderen), Dirk Vos (provinciaal voorzitter Groen! Oost-Vlaanderen)

Etienne Vermeersch (moraalfilosoof), Pascal De Decker (docent Huisvesting aan Hogeschool Gent en Hogeschool W&K), Marc Hooghe (professor Politicologie, KU Leuven), Eric Corijn (professor sociale en culturele geografie, Vrije Universiteit Brussel), Luc Goossens (professor sociologie UA, specialist in wonen en woonbeleid), Francine Mestrum (onderzoeker en auteur van 'De rattenvanger van Hamelen'),

Tom Barman (zanger), Luc De Vos (muzikant), Raf Walschaerts (muzikant), Lieven De Brauwer (cineast), Walter De Buck (artiest), Luk De Bruyker (Pierke Pierlala), Nic Balthazar (all-roundvedette), Ludo Abicht (publicist), Dree Peremans (publicist), Paul Rans (muzikant), Marc Reynebeau (redacteur), Wannes Van De Velde (muzikant), Dominique Willaert (artistiek leider Victoria Deluxe), Nigel Williams (Cabaretier), Arne Sierens (auteur/theatermaker), Mong Rosseel (theatermaker/dwarsligger), Armando Dios (cabaretier), Wouter Deprez (all rounder op de planken en voor de camera), John Vandaele (journalist), Peter Vanden Eede (Vooruit Gent), Frank Stappaerts (Het Vrije Woord), Walter Zinzen (oud-journalist VRT)

Eric Goeman (voorzitter Democratie 2000, woordvoerder Attac Vlaanderen), Mil Kooyman (secretaris ABVV Scheldeland), Eddy Decreton (ondervoorzitter ACOD Oost-Vlaanderen), Alain Clauwaert (Nationaal Voorzitter Algemene Centrale – ABVV), Ann De Meulemeester (Algemeen Secretaris ACW), George Debunne (oud voorzitter Europees VakVerbond), Herman Peeters (ACW Gent), Han Soete (Indymedia), Stijn Oosterlinck (Attac Vlaanderen), Dirk Van Duppen (dokter, kiwi-model-verdediger), Marc Buysse (Verbondssecretaris ACV Gent-Eeklo)

Jacques D’Hooghe (Directeur Huisvesting ‘Scheldevallei’ – Gent), Tom Van Wynsberge (ACW-Krotbuster en voorzitter van CD&V Zwijnaarde), Omer Hommez (vzw HP Recht op Wonen), Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw, Samenlevingsopbouw Gent, Frank Hosteaux (vzw Krot op Huisjesmelkers), Vlaams Overleg Bewonersbelangen, Guy Reynebeau (voorzitter Woningent)

Voor een up-to-date lijst bekendeondertekenaars.doc

Vlaamse sociale woningbouw op historisch dieptepunt

Er worden in Vlaanderen vandaag zo weinig sociale woningen bijgebouwd dat enkel tijdens de crisisjaren van de jaren '30 en '80 het aantal nog lager was. Tussen 1997 en 2004 werden er gemiddeld 1.225 woningen per jaar bijgebouwd. Aan dit ritme is er nog 65 jaar nodig om de 70.000 mensen die op de wachtlijst staan aan een woning te helpen.

sociaalwonen.jpg
recent.gif

(bronvermelding Armoede en Sociale Uitsluiting, jaarboek 2006, ACCO, p. 262)

wonen.jpg

HOASVESTINGSLIED

De Gentse Valse Teefjes hebben een heus huisvestingslied. Uiteraard in het Gents (vertaling volgt later).

tekst © Valse Teefjes koor

melodie: Mercedes Benz (Janis Joplin)

Ooo mensen van onze geliefde stad Gent
Ik wil eu wa vertellen, ik ben nie vrie content
Over mijne zoektocht naar een weuninge
Kan ik al nen boek schrijven, bladzijden vol
Want ik wil een hoaas mee nen hof en gienen brol.

Ooo sjieken tiep van den immobiljee
Veur een dak boven mijn huufd,
krijg k oeost den diarree
Euwe plastron zit vrie goe
Hij spant rond euwe kol
Moar ik wil een hoaas mee nen hof en gienen brol

Moar ik wil een hoaas mee ne hof en gienen brol

Oooo schuune madame van nog een andere agence
Uwe goe riek en diere parlé
Brengen mij nie veel chance
Ik ben nen echten belg
Mee nen baksteen in mijn moage
Een ploatse om te weunen is al da k eu vroage
Want ik wil een hoaas mee ne hof en gienen brol.

Want ik wil een hoaas mee ne hof en gienen brol

O bloeose van nen huisboas mee eu ankrachtige kleiwe
Een kot dat es gien hoaas
En k betoale mij neu al bleiwe
Zie de wroake van de kroaker
Es mier nog dan terecht
jij trekt zijne plang en weet waarveure dat t jij vecht.
Moar ik wil een hoaas mee nen hof en gienen brol.

Moar ik wil een hoaas mee ne hof en gienen brol

Oooo vlaomsche federolle of godweet welke overheid
Ge kun et zuu goe zeggen
En ge wirkt zuugezeit oan een weunbeleid?
Betaolbaor en schuun weune
Op moate van onze portemonnee
Vrie vele beloven maar woar blijf d? er oeuiteindelijk mee?
Want ik wil een hoaas mee nen hof en gienen brol.

Ik wirke mei een oengeluk veur cens op de bank
K betoale mijn belastinge
En nafte in mijnen tank
Op mijn pc-tje
Zoek ik mij scheel en zot
Mijn ienigste reddinge es de superlotto pot!

Want ik wil een hoaas mee nen hof en gienen brol

Achtergrondinformatie

Klik hier voor achtergrondinformatie wonen of klik hier om een aantal artikels te raadplegen.

De actie in de pers

Klik hier voor de persberichten en -artikels over de actie.

Steun

Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Celina Ramos, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.